Taggar / Donna Haraway

Medusoiden i ditt hjärta

En konstgjord manet – ett djur eller en robot?